Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Prehlásenie

Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime aktuálnym znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi, ktoré sa ochrany osobných údajov týkajú. Tento dokument obsahuje informácie, aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracovávanie kontrolovať, o Vašich o právach, ktoré v súvislosti so spracovávaním máte a tiež o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime.

 

Aké údaje spracovávame a ako ich získame

Pri poskytovaní našich služieb získavame a ďalej spracovávame nasledujúce osobné údaje:

a)      identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ, pokiaľ ste podnikateľ, a Vašu funkciu v organizácii, pokiaľ zastupujete právnickú osobu

b)      kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s Vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa

c)      údaje o objednaných produktoch a službách, ktorými  sú najmä údaje o produktoch, ktoré ste si u nás vy alebo Vaša spoločnosť objednali, spôsobu platby, a údaje o reklamáciách

 

Nákup

Na uskutočnenie obchodnej transakcie a dodanie tovaru potrebujeme poznať Vaše identifikačné údaje (meno, prípadne názov firmy, IČO a meno zastupujúcej osoby) a kontaktné údaje (fakturačnú, prípadne aj dodaciu adresu), telefonický a emailový kontakt. 

Registrácia užívateľského konta

Ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, uchovávame Vaše meno a e-mailovú adresu, ktorú využívame na to, aby sme s Vami vedeli komunikovať. Pre zjednodušené vypĺňanie ďalších Vašich objednávok uchovávame Vašu fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu a kontaktný telefón.

Newsletter

 

Newsletter a spotrebiteľské súťaže

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si Vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania občasnej komerčnej komunikácie (newslettera) o špeciálnych ponukách a novinkách.

 

Na aké účely používame Vaše údaje

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od Vás získavame, Vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie a potrebujeme ich tiež do nášho účtovného a fakturačného systému.

Údaje a informácie, ktoré sme o Vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že Vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia s Vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s Vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu Vašich údajov vo Vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o Vašich nákupoch spracovávame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Newsletter

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame Vám občas na e-mail komerčné informácie (newsletter) o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Zasielanie môžete zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu, prípadne zaslaním požiadavky na e-mail hrackoland@gmail.com

 

Zlepšenie našich služieb 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi Heureka.sk, do ktorého je náš e-shop zapojený.

 

Pre skvalitnenie našich služieb používame cookies spoločnosti Google. Ako Google používa cookies nájdete tu. Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v hornej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a inzerciu. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie.

Pre online inzerciu, teda na propagáciu vlastného obsahu a služieb využívame služby spoločnosti Google AdWords.

V rámci tejto služby používame súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našich webových stránkach. 

Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť TU

Užívateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže užívateľ aj tak, že navštívi stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

 

Aké sú právne základy spracovávania

Právne základy spracovávania Vašich osobných údajov u nás sú:

Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a registrácii užívateľského konta alebo v prípade Vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie (newsletter) o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Zasielanie môžete zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu, prípadne zaslaním požiadavky na e-mail hrackoland@gmail.com

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávaním rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracovávanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

 

S kým Vaše údaje zdieľame

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem týchto prípadov:

Plnenie zmluvy

Za účelom doručenia zásielky Vaše údaje budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám – doručovateľským spoločnostiam. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s.

 

 

 

DPD SK s.r.o.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

 

Trňanská 6, 96001 Zvolen, IČO: 46489592 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka 21503/S

 

Zisťovanie spätnej väzby s našimi službami

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

 

Ako Vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho Vaše údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie (newsletter) na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracovávania.

 

Aké máte práva pri spracovávaní Vašich údajov

V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov máte tieto práva:

Právo na prístup

Máte právo vedieť, či a aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

Právo na výmaz

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

  • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich získali;
  • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
  • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovávanie oprávňovali, nemáme;
  • nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Majte, prosím, na pamäti, že aj pri splnení jedného z týchto dôvodov to neznamená, že ihneď zmažeme všetky Vaše uchovávané osobné údaje. Spracovanie Vašich osobných údajov môže byť naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať dočasné obmedzenie spracovávania Vašich údajov v prípadoch ak:

  • popierate správnosť Vašich osobných údajov, do času, keď si potvrdíme, aké údaje sú správne;
  • Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), a vy pred výmazom uprednostníte ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje tiež poskytli);
  • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov;
  • vznesiete námietku proti spracovaniu - na obdobie, počas ktorého overujeme oprávnenosť námietky, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete chcieť preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho odkladu. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie námietky či čokoľvek iné, píšte prosím na e-mailovú adresu  hrackoland@gmail.com Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od jej doručenia k nám. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Podávanie sťažností

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

 

Tieto Zásady sú platné od 25.5.2018

Copyright 2014 - 2022 © Hrackoland